PrivacybeleidContact information

LivWise NV (hierna “LIVWISE”)

Vaartlaan 9 | 9800 Deinze | België

Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0454.468.358

E-mail: info@livwise.be

Telefoonnummer: +32 (0)9 385 93 24


1. WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Iedere persoon (hierna de “Gebruiker”) die de website “https://www.livwise.be/” (hierna de “website”) bezoekt, stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Deze persoonlijke data is informatie die LIVWISE toestaat om je te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.
We gebruiken en verwerken je persoonlijke gegevens enkel in overeenstemming met de Verordening en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).
Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die LIVWISE kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. LIVWISE behoudt het recht om deze Privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.


2. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

2.1 VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

LIVWISE is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen, of in samenwerking met anderen, welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2. VERWERKER(S)

LIVWISE is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de databeheerder.

Volgende categorieën van gegevensverwerkers worden gebruikt door LIVWISE:
• Hostingproviders
• Cloudproviders
• Beheerders van een CRM
• Mailingproviders

3. OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN DATA VERWERKT?

In overeenstemming met de Wetgeving, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:
• Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met u, of de uitoefening van pré-contractuele stappen genomen op jouw aanvraag; of
• Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie;
• Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor het beantwoorden van vragen die gesteld worden aan de hand van het contactformulier;
• Op basis van jouw toestemming tot het zenden van promotieaanbiedingen (direct marketing).

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

LIVWISE verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je IP-adres
• Je voor-en/of achternaam
• Je adresgegevens
• Je mailadres
• Je geslacht
• Je financiële transacties
• Je mediagebruik
• Cookies
Deze gegevens worden verzameld wanneer je je registreert op de Website. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website.
Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid hieronder voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

5. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

LIVWISE verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van ons platform een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening. LIVWISE behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.
Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:
• De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel aan de hand waarvan men aankopen kan doen op onze webshop;
• Het beheren van de contractuele relatie waarin de Gebruiker partij is;
• Klantenbeheer, het verwerken van bestellingen, het kredietbeheer en de klantendienst, met als enig doel de kwaliteit van LIVWISE-diensten te verbeteren;
• Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;
• De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen;
• Marketing doeleinden en het versturen van commerciële informatie.
Bij een bezoek aan de website van LIVWISE worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden na uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht.
De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan LIVWISE en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt LIVWISE zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.


6. WIE ONTVANGT JOUW PERSOONLIJKE DATA?

Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.
LIVWISE heeft alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden.
Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven of externe dienstverleners die buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") zijn gevestigd. Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, eisen wij echter dat onze externe dienstverleners zich houden aan een van de overdrachtsmechanismen die zijn gespecificeerd in de GDPR en die zijn goedgekeurd door de EU-commissie. Zo hebben we met Google, Facebook en Oracle een overeenkomst gesloten op basis van de Standaard Contractuele Clausules van de Europese Commissie.


7. HOELANG BEWAREN WE JOUW DATA?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien je geldig jouw recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.
Facturatiegegevens worden omwille van boekhoudkundige wettelijke verplichtingen bewaard voor 7 jaar na laatste factuurdatum.

8. WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

8.1 GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 RECHT OP INZAGE

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens. Aldus heb je het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking jouw gegevens.

8.3 RECHT OP RECTIFICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren in zijn “Gebruikersruimte”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 RECHT OP HET WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:
• Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
• Je herroept jouw toestemming tot verwerken van jouw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw gegevens;
• Je hebt rechtmatig jouw oppositierecht uitgeoefend;
• Jouw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
• Jouw gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting.
Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde data tijdelijk blijven opgeslagen.

8.5 RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor LIVWISE om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN

Je hebt het recht je ten allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. LIVWISE zal ophouden jouw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die jouw recht om zich te verzetten overheersen.

8.7 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om de aan LIVWISE verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 RECHT OP HET INTREKKEN VAN JOUW TOESTEMMING

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden.

9. HOE KAN JE JOUW RECHTEN UITOEFENEN?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief aan LIVWISE, Vaartlaan 9, 9800 Deinze of via e-mail aan info@livwise.be. Wij zullen je zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan 30 (dertig) na het ontvangen van jouw verzoek.


10. MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Indien je niet tevreden bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens door LIVWISE, heb je het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.