ALGEMENE VOORWAARDEN1) Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke door ons bevestigde afwijking op een bepaald punt, zijn al onze contracten onderworpen aan deze voorwaarden, met uitsluiting van deze van de medecontractant. Alleen al door een bestelling te doen, aanvaardt de medecontractant deze voorwaarden en ziet hij van zijn algemene voorwaarden af.2) De inlichtingen vervat in catalogi, prospectussen en prijslijsten zijn zuiver indicatief en kunnen geen verbintenis van onzentwege teweeg brengen.3) Wij houden ons het recht voor om op elk ogenblik ons aanbod te wijzigen of in te trekken, zolang het niet door medecontractant werd aanvaard.4) De overeenkomst wordt slechts als vast en geldig aanzien na onze schriftelijke aanvaarding van de bestelling.5) De in de overeenkomst vermelde prijzen zijn berekend op basis van de tarieven geldend op datum van de overeenkomst. Iedere prijsverhoging vóór de leveringsdatum zal van rechtswege een herziening teweeg brengen van de prijzen vermeld in de overeenkomst.6) De aangeduide leveringstermijnen zijn niet bindend en hebben slechts een aanwijzend karakter. In geen geval zal de medecontractant schadevergoeding kunnen eisen en/of de overeenkomst kunnen beëindigen wegens overschrijding van de aangeduide termijnen.7) Er zal geen enkele klacht op onze levering meer ontvankelijk zijn, behoudens wanneer die ons uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen, per aangetekend schrijven toekomt. Een klacht betreffende in rekening gebrachte bedragen, moet ons binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven toekomen om ontvankelijk te zijn. Een eventuele reactie op een laattijdige klacht kan niet beschouwd worden als het afstand doen van deze termijn. Behoudenstegenbewijs door de klant zal elke factuur geacht worden ontvangen te zijn door de klant de tweede werkdag na factuurdatum.8) De door ons geleverde goederen blijven onze volledige eigendom tot de integrale betaling ervan, eventuele intresten en schadeloosstelling inbegrepen, dit in afwijking van art. 1583 B.W. Niettegenstaande dit uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud ,zijn alle risico’s van het goed aan de medecontractant onmiddellijk overgedragen. Bij annulatie van een bestelling is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding van 30% van de contractprijs, tenzij LivWise kan bewijzen dat zij hogere schade heeft geleden. Indien LivWise een bestelling van een consument annuleert zonder gegronde reden zal zij aan die consument ook een schadevergoeding van 30% betalen. Ieder bedrag dat wordt betaald naar aanleiding van een bestelling is definitief verworden door LivWise.9) Behoudens andersluidend beding, zijn onze facturen betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum. Betalingen aan vertegenwoordigers, tussenpersonen of iedere andere derde zijn niet geldig.10) Bij niet-betaling op de vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege een intrest op van 10% per jaar of aan de vigerende interestvoetconform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, naargelang welk percentage hoger is en dit zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Eventuele afkortingen worden steeds eerst ter aanzuivering van de vervallen rente beschouwd. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 50 euro en dit zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en dit ten titel van forfaitaire schadeloosstelling. Ten opzichte van consumenten is door LivWise eenzelfde vergoeding verschuldigd indien zij haar verplichtingen niet nakomt. Indien een aanmaning dient te worden verzonden dan zal hiervoor een bedrag van 35 europer aanmaning verschuldigd zijn, naast het bovenstaande.11) Onze garantie gaat nooit verder dan deze van onze gebeurlijke leverancier producent. De klant dient bovendien alle leveringen van de firma grondig te (laten) controleren bij de in ontvangstname van de goederen. In ontvangstname van goederen geldt als aanvaarding. Onverminderd eerdere aanvaarding, worden goederen onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 8 kalenderdagen na in ontvangstname van de goederen en in elk geval zodra ze geheel of gedeeltelijk in gebruik worden genomen. Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken.12) In geval een factuur niet betaald wordt op de vervaldag, zullen de andere facturen die nog niet aan hun vervaldag toe zijn, van rechtswege en zonderingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs al maken zij het voorwerp uit van een niet-vervallen wissel of betwisting.13) In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, of in geval van wijziging in de toestand van de medecontractant (zoals bijvoorbeeld overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of wijziging van de vennootschap, protest vaneen geaccepteerd effect, wankele solvabiliteit, concordaat, faillissement, wco…)hebben wij het recht om alle leveringen te onderbreken en elke bestaande overeenkomst met de medecontractant te verbreken zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van laatstgenoemde.14) Iedere vordering die een klant meent te hebben op LivWise dient op straffe van verval in rechte te worden gesteld binnen een termijn van zes maanden na levering van de goederen. Inzake verborgen gebreken dient de vordering in rechte te zijn gesteld op straffe van verval binnen de zes maanden na de ontdekking van het gebrek. Onderhandelingen schorsen deze vervaltermijnen niet.15) Voor alle geschillen is de Rechtbank van Gent bevoegd. Onze overeenkomsten worden steeds beheerst door het Belgisch Recht.

location-redirect.choose_language