PRIVACYBELEIDALGEMEEN

LivWise nv hecht belang aan uw privacy.


Met deze privacyverklaring wil LivWise nv de gebruiker informeren over de eventuele verwerking van de persoonsgegevens en de bijhorende rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen.


LivWise nv, Vaartlaan 9, 9800 Deinze ( hierna: de verwerkingsverantwoordelijke) respecteert de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.


U kan altijd contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via support@livwise.be of 09 385 93 24.

GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw persoonlijke gebruikservaring te optimaliseren.


Wanneer u een account aanmaakt op onze website dan vragen wij u naar volgende gegevens: bedrijfsnaam, persoonsnaam, adressen (facturatie en levering), e-mailadres, betaalgegevens, en andere informatie die nodig is om onze diensten te volbrengen.


U kunt er ook voor kiezen om u in te schrijven op onze nieuwsbrief. Uw e‑mailadres zal dan worden gebruikt om u nieuws te sturen over onze diensten, producten, evenementen of andere LivWise gerelateerde informatie. We maken voor het beheren van deze berichten mogelijk gebruik van een of meer serviceproviders, maar uw gegevens worden niet zonder uw toestemming gedeeld met derden.


De door u meegedeelde persoonsgegevens worden voor volgende doeleinden verwerkt:

 • Algemene dienstverlening en klantenbeheer van de verwerkingsverantwoordelijke. Dit doen we voor een vlotte verwerking van uw aankoop en facturatie op basis van de uitvoering van de overeenkomst waar u om heeft verzocht.
 • Om u te informeren over het aanbod, promoties en andere nuttige informatie voor bestaande klanten op basis van ons gerechtvaardigd belang, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen. Dit kan via nieuwsbrieven, persoonlijke berichtgeving of andere relevante communicatiekanalen.
 • Voor de verbetering van de diensten en bescherming tegen fouten, fraude op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 • Voor statistische doeleinden en na uw expliciete, voorafgaande toestemming: om onze website blijvend te verbeteren hebben wij volgende gegevens nodig: IP-adres, vermoedelijke plaats en moment van uw bezoek, bezochte pagina’s, tijd gespendeerd op onze website en surfgedrag. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Deze cookies plaatsen we alleen als u daarvoor voorafgaand toestemming geeft bij uw eerste bezoek aan onze website. Meer informatie over cookies vindt u hieronder. De gegevens die u met de verwerkingsverantwoordelijke deelt kan u zelf bepalen. Deze gegevens zullen enkel voor intern gebruik verwerkt worden. De verwerkingsverantwoordelijke zal nooit deze gegevens doorverkopen aan derden zonder uw expliciete toestemming. De gegevens kunnen enkel doorgegeven worden aan derden als dit nodig is om de doeleinden te bereiken en om u een optimale dienstverlening te kunnen garanderen (Bijvoorbeeld: bij een bestelling zal uw adres doorgegeven worden aan de transportfirma).

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven of externe dienstverleners die buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") zijn gevestigd. Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, eisen wij echter dat onze externe dienstverleners zich houden aan een van de overdrachtsmechanismen die zijn gespecificeerd in de GDPR en die zijn goedgekeurd door de EU-commissie. Zo hebben we met Google en Shopware een overeenkomst gesloten op basis van de Standaard Contractuele Clausules van de Europese Commissie.


Er werden door de verwerkingsverantwoordelijke maatregelen genomen om misbruik of ongeoorloofde toegang te vermijden. Gegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk om de doeleinden te bereiken.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Uw facturatiegegevens bewaren we om wettelijke redenen minstens 7 jaar na laatste factuurdatum.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Awareness training van personeel, encryptie, antivirussoftware, SSL certificaten, toegangsbeheer tot de back-end, DPIA, privacy by design.


In geen geval kan LivWise nv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

HET GEBRUIK VAN 'COOKIES'

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.


Wij plaatsen de volgende categorieën van cookies:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft ingevuld. Cookies kunnen verder onderverdeeld worden volgens hun functie:

 • Strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken of om diensten te leveren waarom de gebruiker uitdrukkelijk gevraagd heeft. Ze worden o.a. gebruikt voor load balancing, om online formulieren te kunnen invullen of om artikelen in het winkelmandje te bewaren.
 • Functionele cookies laten de website toe om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden, zoals taalvoorkeuren.
 • Analytische cookies (of prestatiecookies) laten de website toe om bezoekers en hun herkomst te tellen, waardoor je de prestaties van je website kunt analyseren en verbeteren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.


Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

RECHT OP INZAGE / RECTIFICATIE / WISSEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij een bewijs van identificatie beschikt u over het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en eventueel aan te passen of te wissen. U beschikt ook over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. De verwerkingsverantwoordelijke zal binnen één maand na ontvangst van de aanvraag een gevolg geven hieraan.


Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke. Dit laatste kan uw de diensten en gebruikservaring echter beïnvloeden. Volgens de toepasselijke wet- en regelgeving kunt u het recht hebben op inzage in uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking, rectificatie en vergetelheid van uw persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke van u heeft. Wij ondernemen alle commercieel redelijke stappen om uw identiteit te verifiëren alvorens inzage te geven in of wijzigingen te maken aan uw persoonsgegevens om uw privacy te beschermen.


U kunt slechts beroep doen op dit recht indien uw aanvraag op één van volgende gevallen beroep doet:

 • De gegevens zijn niet meer nodig om de doeleinden te bereiken.
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen rechtsgrond meer is voor deze verwerking.
 • U hebt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende redenen voor de verwerking.
 • U kan aantonen dat de gegevens onrechtmatig verwerkt werden.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke.

RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

U hebt steeds het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.


Deze privacyverklaring is onderhevig aan wijzigingen en kan steeds geüpdatet worden. Voor meer informatie kan u altijd terecht bij support@livwise.be.

location-redirect.choose_language